11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรม เดือนกันยายน 2563

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณปารมี) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณปารมี) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง